Släpp taget om spaden

Urban Gattzén

”det första du ska göra
när du befinner dig i ett hål
är att sluta gräva”

Will Rogers, Oklahoma 1879 – 1935

Det finns många bra citat och det ligger mycket klokhet i dessa. Will Rogers sa detta en gång och jag tycker han fick verkligen till det. Vi vet att det inte funkar men forsätter ändå med ett beteende som gör saker och ting värre.

Att ändra ett beteende som inte gör oss gott är ju bara hälsosamt och det ger oss självkänsla med lite distans och gör oss starkare.Motivera ungdomar

Urban Gattzén

I fredags ringde det sent på eftermiddagen det var från UF dom frågade om jag kunde frigöra en dag för att besöka en mellanstadieskola och prata om entreprenörskap. På den fråga finns bara ett svar självklart vill jag det svarade jag.

När man motiverar så får man alltid mer energi tillbaka än man ger ifrån sig och feedbacken är omedelbar. Visst är det en utmaning och att få möta ungdomar som dessutom är uppriktigare och mer spontana än en grupp med vuxna.

Vi tränar väldigt lite egentligen på att motivera, varför? Det är ju en av det viktigaste beståndsdelarna för att få ett framgångsrikt företag så också en familj. Detta ämne skulle jag vilja skriva en bok om i framtiden men först blir det ett besök på en skola med frågvisa ungdomar.Tänk om …. vad gjorde du då ?

Urban Gattzén

Tänk om dygnet f.r.om 2014 innehöll 25 timmar i stället för 24 hur skulle DU använda denna extra timma? Ja förmodligen till egentid för oftast är det vi längtar efter mest. Är det egentligen så svårt att hitta denna timma för sig själv?

Tror inte det för vi jagar runt och hinner aldrig ifatt när vi lägger huvudet på kudden så kommer vi ihåg det vi inte hunnit med under dagen. När vi slår upp dom blå tänker vi på allt som ska hinnas med under dagen, en ekvation som sällan eller aldrig blir löst.

Så om fallet är så gör det ju inget att fri göra en timme extra varje dag för vi hinner aldrig ifatt ju! Men med denna timme ger vi oss det vi saknar mest egentid att göra det vi inte hinner med och som faktiskt ger oss en stund som bara är vår egen.Semlor eller fastlassbullar

Urban Gattzén

Nu har mörkret verkligen tagit över och vi behöver hitta små ljus i vår vardag. När jag handlade i söndags gick jag förbi hylla med bakelser, bullar och kakor. Då kom en go känsla krypande min längtan efter en semla. Den var så stark att jag sa det högt, vid hyllan stod en dam som hörde vad jag sa. Hennes leende sprack upp och jag gissar att hon funderade på om jag skojade eller menade allvar.

Känslan satt i länge och även nu när jag skriver kommer den tillbaka. Så när jag känner att mörkret tar för stor plats ska jag hädanefter tänka på just semlor. Ett sett att få in lite ljus i min vardag och när bagarna är färdiga med sitt julbak dyker dom upp i butikerna. Då står jag först i kön det lovar jag.Idag skickade jag ett mail till min fru

Urban Gattzén

Älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig älskar dig älskar di älskar dig älskar dig ……….Du är som en tårta

Druvor - Urban Gattzén

Vi tillbringar hela dagen med oss själva eller hur?

Då är det viktigt att vi tycker om oss själva och även bjuder in dom som ska få ta en bit. Vi kan inte låta alla varje dag ta en bit utan att vi samtycker för då är tårtfatet slut varje kväll.

Själv ser jag mig som en prinsesstårta så nu vet du vad du kan överaska mig med om vi någon gång möts över en fika :)Lita på dina känslor

Urban Gattzén

Om man har svårt att släppa fram sina känslor är oftast självkänslan låg. Då förlitar man sig gärna på sin omgivning och släpper inte fram sina egna. Det är inte hälsosamt utan tvärtom, ge dig denna fundering en stund till eftertanke. Våra egna känslor äger vi själva och dom får ingen annan än vi själva råda över. Släpp fram känslorna dom är en stor del av dig själv som inte mår väl om dom stängs inne.En snäcka kan vara till stor hjälp

Urban Gattzén

Tänk er en snäcka full av energi det får symbolisera vår egen mängd av vår egen ork. Minskar innehållet behöver vi fylla på och vet man då vad som behövs för att fylla på är man lyckligt lottad. Har man inga ställen att få påfyllt från så måste man börja söka efter dessa platser. Går man omkring med en låg nivå för länge så förstår vi alla följderna.

Att vakna på morgonen med en snäcka som är full känns ju riktigt bra. Tappar man mycket under dagen och gör så under långa tiden bör man fundera på vart energin tar vägen. Det kan vara någon eller något som dränerar en kontinuerligt. Är det något man kan göra något åt så gör det är det en person tala då om det. Förmodligen har denna person låg energinivå själv och tjuvar från dig. Det är inte OK du äger din egen och kan bara slösa med den om din nivå är hög. Du kanske tänker det går inte! Jo det går tänk bara att om din snäcka oftast är full orkar jag så mycket mer och med mycket energi vågar jag mer. Jag ser saker klarare och har dessutom mer kraft till mig själv och kan stötta andra.Fågelkvitter väcker mig istället för ett sms

Urban Gattzén

När vi bytte till vintertid är det dags att hänga ut fågelautomaterna på baksidan av huset. En tradition jag haft ända sedan vi flyttade in i huset. Mitt intresse för småfåglar har alltid varit stort inte för att jag kan så många vid deras namn utan för deras sällskaps skull. Runt 07.00 hör jag hur dom kommer fram och börjar äta deras sång är ljuvlig och jag fylls av positiv energi. Jag ställer mig vid fönstret och ser deras aktivitet och tittar på dem en stund. Är övertygad om att dom vet att jag tittar, ibland ligger jag bara och lyssnar det är obetalbart. Dom markerar när något tar slut, ja så är det då sätter dom sig på fönstebläcket och kvittrar. Jag hör deras små fågelfötter trippa mot plåten för att dra min uppmärksamhet till sig. När jag kikar ut flyger dom till den automaten som är tom.

Många vaknar av en väckarklocka, ett sms eller ett inkommande mail då är man direkt inne i tempot som är högt och man är påpassad. Varför inte slå av all elektronik när man går och lägger sig och ge sig själv en stund med ro det första stunden när man slår upp ögonen. Vi måste ge oss mer tid till att hinna landa och vara med oss själva. Vårt beteende skickar vi vidare på våra barn som enligt alla undersökningar sällan eller aldrig stannar upp.